Regulamin Wypożyczalni

Regulamin Wypożyczalni gier planszowych i karcianych w Fundacji Aktywności i Rozwoju „Impuls”

§1  ZASADY OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady i warunki:
  a)    zapisu do Wypożyczalni gier planszowych (dalej: „Wypożyczalnia”) w Fundacji Aktywności i Rozwoju „Impuls” z siedzibą w Grochowem, zwanej dalej „Fundacją”,
  b)    wypożyczania gier planszowych, zwanych dalej „Grami”, ze zbiorów Fundacji przez osoby legitymujące się aktualną Kartą Członkowską Wypożyczalni, które ukończyły 16 lat. Osoby młodsze mogą dokonać wypożyczenia Gier jedynie za pisemną zgodą i na odpowiedzialność Rodzica/Opiekuna prawnego. 
 2. Wypożyczanie i zwrot Gier odbywa się w siedzibie Fundacji w drugą i czwartą sobotę miesiąca w godzinach 16:00-18:00 w oparciu o obowiązkową wcześniejszą rezerwację Gier na stronie Fundacji www.fair-impuls.org.pl/wypozyczalnia. Wypożyczanie i zwrot gier w innym miejscu, w szczególności podczas spotkań organizowanych/ współorganizowanych przez Fundację poza siedzibą Fundacji, może odbyć się tylko i wyłącznie za zgodą Zarządu. 
 3. Członek Wypożyczalni zobowiązuje się do dbałości o wypożyczoną Grę, tzn. wypożyczone Gry należy zwrócić w stanie niepogorszonym niż wynikające z normalnego, poprawnego użytkowania. 
 4. Fundacja oddaje do dyspozycji Członków kompletne Gry. Gry będące przedmiotem wypożyczenia są własnością Fundacji. 
 5. Każda Gra zawiera specyfikację (na pudełku lub w instrukcji) zawierającą jej pełne wyposażenie. 
§2 PRAWO KORZYSTANIA
 1. Prawo korzystania ze zbiorów Fundacji nabywa się z chwilą otrzymania Karty Członkowskiej. Warunkiem otrzymania Karty Członkowskiej jest zapisanie się do Wypożyczalni.
 2. Korzystanie z Wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający powinien:
  a)    okazać aktualny dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem, adresem i numerem ewidencyjnym (np. PESEL), jak np. dowód osobisty, legitymacja szkolna, Karta Pobytu lub Karta Stałego Pobytu; w przypadku osoby nieposiadającej dokumentu potwierdzającego adresu zameldowania bądź stałego adresu zamieszkania na terytorium RP, osoba taka zobowiązana jest do przedstawienia stosownego dokumentu potwierdzającego posiadanie przez nią adresu do korespondencji na terytorium RP,
  b)    na Deklaracji Członkostwa własnoręcznym czytelnym podpisem potwierdzić poprawność wprowadzonych danych oraz zobowiązać się do przestrzegania Regulaminów obowiązujących w Wypożyczalni,
  c)    w przypadku braku adnotacji dotyczącej adresu w okazanym dokumencie uprawniającym do zapisu, czytelnik składa pisemne oświadczenie o adresie zamieszkania i adresie do korespondencji,
  d)    za osoby niewidzące lub niedowidzące deklarację czytelnika podpisuje osoba przez nią upoważniona i w jej obecności, która winna okazać aktualny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Upoważniona osoba posiadająca stosowne pełnomocnictwo bądź dokument urzędowy upoważniający do składania oświadczeń woli może dokonać samodzielnie zapisu do Wypożyczalni osoby niewidzącej lub niedowidzącej.
  a) Za czytelnika w wieku do lat 16 odpowiada i podpisuje Deklaracji Członkostwa rodzic lub opiekun prawny 
 4. Osoby, które nie są zapisane do Wypożyczalni, mogą dokonać samodzielnej elektronicznej (zdalnej) rejestracji przez Internet. W tym celu należy uzupełnić formularz dostępny na stronie https://fair-impuls.org.pl . Zdalny zapis uprawnia do korzystania z usług rezerwacji i zamówień, jednak wypożyczenie Gier możliwe jest dopiero po otrzymaniu Karty Członkowskiej.
 5. Członek Wypożyczalni zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian danych, w tym osoby upoważnionej, wyszczególnionych w Deklaracji Członkostwa. 
 6. Uprawnień wynikających z posiadania Karty Członkowskiej nie wolno odstępować innej osobie.
 7. Czytelnik zobowiązany jest do chronienia Karty Członkowskiej przed zniszczeniem i utratą. Zagubienie lub kradzież karty należy niezwłocznie zgłosić w Fundacji w celu zablokowania konta i przekazać pisemne oświadczenie o jej utracie. 
 8. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się Kartą Członkowską przez osoby trzecie do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez jej właściciela lub osobę upoważnioną. 
 9. Likwidacja konta możliwa jest na wniosek Członka Wypożyczalni, po uprzednim zwrocie Karty Członkowskiej oraz wyłącznie po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Fundacji. Konto Członka Wypożyczalni zostanie zlikwidowane, dane osobowe Członka Wypożyczalni usunięte z bazy danych Członków Wypożyczalni, a deklaracja zniszczona, w momencie wypełnienia lub wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji i uprawnień przysługujących Fundacji. Likwidacja konta jest operacją nieodwracalną; ponowne skorzystanie z usług Wypożyczalni wymagać będzie nowego zapisu. Dane osobowe, które nie są niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji i uprawnień Jej przysługujących, zostaną usunięte niezwłocznie po otrzymaniu wniosku od Członka Wypożyczalni, o którym to wniosku mowa w zdaniu pierwszym powyżej. 
 10. W przypadku śmierci Członka – na podstawie urzędowo potwierdzonego zgonu – jego konto zostanie zlikwidowane, dane osobowe usunięte z bazy danych, a deklaracja (zobowiązanie) zniszczone, w momencie wypełnienia lub wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji i uprawnień przysługujących Fundacji. Dane osobowe, które nie są niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji i uprawnień Jej przysługujących, zostaną usunięte niezwłocznie. 
§3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Klauzula informacyjna stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
§4 WYPOŻYCZANIE
 1. Wypożyczanie Gier jest usługą nieodpłatną, jeżeli dalsza część Regulaminu nie stanowi inaczej. 
 2. Na każdą Grę wystawiany jest Rewers, na którym Członek Wypożyczalni własnoręcznym podpisem poświadcza fakt wypożyczenia, upoważnienia oraz potwierdza, że otrzymał Grę zgodną ze specyfikacją i w dobrym stanie. 
 3. Członek Wypożyczalni/Rodzic/Opiekun prawny przed wypożyczeniem ma obowiązek dokonać przeglądu stanu ilościowego i jakościowego Gry w obecności Zarządu lub wolontariusza Fundacji. Wszelkie uwagi dotyczące stanu ilościowego lub jakościowego Zarząd lub wolontariusz Fundacji zapisuje na Rewersie. 
 4. Członek Wypożyczalni może wypożyczyć jednorazowo maksymalnie 2 gry. 
 5. Okres wypożyczenia Gier: Gry wypożyczane są na okres pomiędzy 2-gą a 4-tą sobotą miesiąca lub na okres pomiędzy 4-tą a 2-gą sobotą miesiąca. Możliwa prolongata na kolejny okres w przypadku braku innej rezerwacji na stronie w przeddzień upływu terminu zwrotu gier. 
 6. Członek Wypożyczalni zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczonej Gry. 
 7. Zarząd, Pracownik bądź inny przedstawiciel Fundacji może zastrzec krótszy czas na zwrot Gier. 
 8. Członek Wypożyczalni ma możliwość prolongaty Gry, o ile nie jest zarezerwowana przez innego Czytelnika. 
 9. W uzasadnionych przypadkach Zarząd lub wolontariusz Fundacji ma prawo odmówić wypożyczenia Gry Członkowi Wypożyczalni. 
 10. W przypadku nieuregulowanych zaległości/zobowiązań względem Fundacji wypożyczenie Gier jest niemożliwe. 
§5 ZWROT
 1. Zwrot wypożyczonej Gry musi nastąpić do rąk Zarządu lub innego przedstawiciela Fundacji oraz musi zostać potwierdzony podpisem Zarządu lub innego przedstawiciela Fundacji. Członek ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane nieprawidłowo wykonanym zwrotem.
 2. Braki bądź zniszczenia obowiązkowo muszą zostać zgłoszone przy zwrocie Gier Zarządowi lub przedstawicielowi Fundacji. 
 3. Zarząd lub przedstawiciel Fundacji odbierający od Członka Wypożyczalni wypożyczoną Grę jest zobowiązany sprawdzić stan techniczny i kompletność Gry, zgodnie ze specyfikacją zawierającą jej pełne wyposażenie. 
 4. Członek Wypożyczalni /Rodzic/Opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zniszczenie, zagubienie lub zdekompletowanie Gry. 
 5. W przypadku uszkodzenia, zagubienia, bądź zdekompletowania Gry, Członek Wypożyczalni zobowiązany jest po ustaleniach z Zarządem Fundacji i według wskazania Zarządu Fundacji, do:
  a)    odkupienia identycznej Gry, a jeżeli jest to niemożliwe innej Gry wskazanej przez Zarząd Fundacji, której koszty odpowiadają cenie Gry uszkodzonej, zagubionej lub zdekompletowanej,
  b)    uiszczenia opłaty stanowiącej równowartość (tj. odpowiadającej aktualnej cenie rynkowej wraz z kosztami przesyłki) uszkodzonej, zagubionej bądź zdekompletowanej Gry,
  c)    pokrycia kosztów naprawy uszkodzonej gry,
  d)    pokrycia kosztów odkupienia brakujących lub zniszczonych elementów. 
 6. Członek Wypożyczalni /Rodzic/Opiekun prawny zobowiązuje się do wykonania wskazanego jednego z ww. działań w terminie uzgodnionym z Zarządem Fundacji. 
§6 PRZETRZYMYWANIE ZASOBÓW
 1. Członek Wypożyczalni jest zobowiązany do zapłaty 5 zł za każdy dzień po terminie zwrotu Gry. 
 2. Płatności dokonywać można jedynie w formie gotówkowej. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania Fundacja wydaje Członek Wypożyczalni/ Rodzicowi/ Opiekunowi prawnemu pokwitowanie. 
 3. Nieuregulowanie kwoty wynikającej z tytułu przetrzymania, zagubienia lub uszkodzenia Gry powoduje pozbawienie Członka Wypożyczalni możliwości korzystania ze zbiorów Fundacji do czasu uregulowania należności. 
§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminach prawo decyzji przysługuje Zarządowi Fundacji.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy dla Fundacji.
 4. Bieżące komunikaty adresowane do Członków Wypożyczalni umieszczane są na stronie https://fair-impuls.org.pl oraz w siedzibie Fundacji.
 5. Zmiany w Regulaminie podawane są Członkom Wypożyczalni do informacji poprzez umieszczanie ich na stronie https://fair-impuls.org.pl oraz wywieszenie w siedzibie Fundacji. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianach uważa się, że Członek Wypożyczalni przyjął je do wiadomości.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia  30.07.2023 r.