Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
 
 

Imię ………………………

Nazwisko ………………….

 

  1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Fundacja Aktywności i Rozwoju „Impuls” z siedzibą w Grochowem, Grochowe 426, 39-332 Tuszów Narodowy, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000952900, posługująca się numerem NIP: 8172204075, REGON: 521202720, z którą kontakt jest możliwy za pomocą adresu e-mail: fundacja@fair-impuls.org.pl (dalej: „Fundacja”) 
  2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja umowy pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: “Umową”, dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO),
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
  4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe. 
  5. Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego. W przypadku nie zawarcia umowy dane zostaną usunięte.
  6. Administrator przekaże Twoje dane następującym kategoriom odbiorców: biuro rachunkowe, kancelaria prawna oraz podmiotom i osobom współpracującymi z Fundacją.
  7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 
  8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. 
  9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
Potwierdzam, że zapoznałem(am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.
 
………………………….., dnia ……………………………